SAKE

SAKE "DE LA CASA" · 250 ml.
11,00€
OZEKI NAMA SAKE · 300 ml.
13,50€
TAISHETSU - GINJO · 300 ml.
18,00€

SHOCHU

SHOCHU · 250 ml.
13,50€
SHOCHU MUGI · 700 ml.
42,00€
KURO KIRISHIMA · 700 ml.
59,00€