sake

SAKE "DE LA CASA" · 250 ml.
13,50€
OZEKI NAMA SAKE · 300 ml.
14,50€
TAISHETSU - GINJO · 300 ml.
20,00€
HANA AWAKA · 250 ml.
15,00€
KENSHO NIGORI · 500 ml.
26,00€
KENSHO JUNMAI · 500 ml.
25,00€
OZEKI · 720 ml.
38,00€
KARA TAMBA · 720 ml.
35,00€
OTOKOYAMA · 720 ml.
38,00€
OKUNAMATSU JUNMAI · 720 ml.
38,00€
YAMADA NISHIKI · 720 ml.
36,00€
TOKO JIUNMAY · 720 ml.
40,00€
OSAKAYA CHOBEI · 720 ml.
52,00€

DAIGINJO

ZAKU · 720 ml.
65,00€

MIYABI NO TOMO NAKADORI

shochu

SHOCHU · 250 ml.
14,00€
SHOCHU MUGI · 700 ml.
45,00€

NO NOKO

KURO KIRISHIMA · 700 ml.
65,00€

IMO SHOCHU